Agenda

Deze week

wo

Deze week hoofdluis-controle
Cultuurmenu voorst. 7/8 “De grote olympische spelshow”

do

Deze week: Schansinfo 12

vr

Cultuurmenu:
groep 5/6: Drents Museum

zo

Schoolkerkdienst

Volgende week

ma

NME project: Kleine monstertjes

di

Cultuurmenu
voorstelling 1/2 “Plons” te Westervelde

do

OV/MR/ID vergadering

Onderdeel van

Ouders

MR 

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Dit wettelijke verplichte orgaan denkt positief kritisch mee, stemt positief of adviseert in alles wat met school te maken heeft qua beleid en besluitvorming. De verantwoordelijkheid voor het beleid van de school is in handen van het schoolbestuur.
Op SWS de Schans bestaat de medezeggenschapsraad uit twee ouders en twee personeelsleden. De zittende leden zijn op dit moment Dorinthe (voorzitter), Yvonne, Jolanda Wilkens en Eveline Verburg (secretaris). Veelvuldig sluit Nicole Schölvinck (directeur) aan bij de vergaderingen om vergaderstukken toe te lichten. De ouders in de MR vertegenwoordigen alle ouders en leerlingen van de school. Zij functioneren tevens als aanspreekpunt voor alle ouders. Natuurlijk kunt u ook terecht bij één van de leerkrachten.
Leden van deze raad worden voor een periode van twee jaar gekozen door de ouders en de leerkrachten en kunnen vervolgens voor een nieuwe periode worden herkozen.
Met ingang van 1 januari 2007 is de nieuwe Wet op de Medezeggenschap Onderwijs (WMO) van kracht. De praktische uitwerking daarvan is vastgelegd in een MR- reglement. Dit reglement ligt ter inzage op school.  
Onze MR komt zes tot acht keer per jaar bijeen. De vergaderdata van de MR worden bekendgemaakt via de mini schoolgids, de nieuwsbrief en de website van school. De MR ontvangt jaarlijks de begroting en beleidsplannen van de directie zodat het op de hoogte is van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat. 
De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van een school. Dat betekent dat deze doelstellingen alleen met instemming door de MR kunnen worden opgesteld of gewijzigd. Instemmingsrecht heeft de MR ook bij het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement en het beleid dat de school heeft om ouders op school te laten helpen.
In de wet staat een lijst met zaken waarvoor het schoolbestuur in ieder geval het advies van de MR moet vragen. U kunt dan denken aan een wijziging in het lesrooster, vakantieregeling of het ontslag van de schoolleiding. Het schoolbestuur moet zorgvuldig omgaan met het advies van de MR, maar is niet verplicht dit advies over te nemen. 
Openbaar primair onderwijs Noordenveld (OPON) bestaat uit meerdere scholen. Dit heeft gevolgen voor de medezeggenschap. Op grond van de Wet medezeggenschap op Onderwijs (WMO) is het verplicht een gemeenschappelijk medezeggenschapsraad (GMR) in te stellen. In de GMR zijn alle scholen van OPON vertegenwoordigd. Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van een schoolbestuur. Eveline Verburg vertegenwoordigt onze school in de GMR.

Oudergeleding:

Personeelsgeleding: 

Notulen vergaderingen

Notulen 4 november 2019

Notulen 5 september 2019

Jaarverslag schooljaar 2018-2019

Jaarverslag identiteitscommissie

Documenten identiteitscommissie