Agenda

Deze week
Volgende week

do

Deze week:
Schansinfo 8

vr

Sinterklaasfeest op school

za

Sinterklaas

zo

Prinses
Amalia jarig

Juf Nina jarig!

Onderdeel van

Dalton

De uitgangspunten van het Daltononderwijs zijn: Vrijheid/ Verantwoordelijkheid, 
Zelfstandigheid, Samenwerken, Effectiviteit en doelmatigheid, Reflectie en Borging. Hierna volgt een algemene uitleg van de uitgangspunten. Op school ligt ons daltonbeleidsplan ter inzage. Hierin staat tot in detail beschreven hoe wij werken. 


1.    Vrijheid / Verantwoordelijkheid : 
Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het daltononderwijs ziet een mens als een persoon die zelf mag en kan kiezen, maar die voor de gevolgen van haar/zijn keuzes ook zelf de verantwoordelijkheid draagt. Voorwaarde is dat er samen duidelijke en algemeen aanvaardbare afspraken worden gemaakt over de grenzen van deze vrijheid.  Alleen door verantwoordelijkheid te geven kan verantwoordelijkheid worden geleerd. 
 
2.    Zelfstandigheid : 
De kinderen worden gestimuleerd en aangezet om problemen zelf op te lossen, het werk zelf te plannen en dus niet voortdurend afhankelijk te zijn van hulp. Uitgangspunt daarbij is dat we geloven in de vele mogelijkheden die kinderen in potentie hebben. Ook leren we de kinderen om hun werk zelf te waarderen. De leerkracht biedt de ruimte tot zelfstandige verwerking van opdrachten en toont daarmee zijn vertrouwen in de leerling. 
Het zelfvertrouwen van de kinderen krijgt hiermee een stevige impuls. Een kind kan alleen zelfstandig worden als het voldoende vrijheid en verantwoordelijkheid krijgt. 
 
3.    Samenwerken : 
Ondanks vrijheid en zelfstandigheid kunnen mensen niet zonder elkaar. We steunen anderen en krijgen steun van anderen. De grens van de individuele vrijheid wordt altijd bepaald door de vrijheid van je medemens. Daarom is het kunnen samenwerken een belangrijke vaardigheid voor het goed kunnen functioneren als mens. 

4.    Effectiviteit / doelmatigheid : 
Binnen een daltonschool wordt de tijd, de mankracht en het geld zo efficiënt mogelijk ingezet. Het werken met de taak, vooral als deze zo precies mogelijk aansluit bij wat het individuele kind nodig heeft, zorgt ervoor dat een kind niet te veel en niet te weinig aangeboden krijgt, maar ook niet te moeilijk en niet te gemakkelijk. 
 
5.    Reflectie : 
De school als geheel en de personeelsleden die er werken blijven in hun professionele handelen steeds kritisch op de eigen werkwijze en prestaties. Maar wij vinden het ook erg belangrijk dat de leerlingen leren na te denken over wat ze goed kunnen en wat ze nog moeten leren. De leerkracht stimuleert deze zelfevaluatie en geeft de kinderen ook zelf feedback op hun werkwijze en prestaties. 
 
6.    Borging : 
De school is constant bezig de kwaliteit van het daltononderwijs te bewaken. Daartoe zijn er op verschillende manieren contacten met andere daltonscholen en worden de ontwikkelingen binnen de Nederlandse daltongemeenschap goed gevolgd. Door middel van visitaties door de Nederlandse Dalton Vereniging wordt de kwaliteit daarvan bewaakt. Op school worden de afspraken op daltongebied nauwkeurig vastgelegd. Er wordt naar gestreefd de daltonkernwaarden die voor de kinderen in de groep gelden, ook zichtbaar te maken in het functioneren van het schoolteam. 
 
Daltononderwijs op SWS De schans 

Het doel dat SWS De Schans zich stelt, is dat de leerlingen na 8 jaar basisonderwijs zich hebben ontwikkeld tot zelfstandig denkende en werkende kinderen, die verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen handelen en voor hun omgeving. Hierna staat beschreven hoe wij op dit moment het Daltononderwijs vormgeven. In de komende jaren zal zich dit steeds verder ontwikkelen. Hierbij is de visie en missie van de school de leidraad. 
 
De pedagogische visie 
De rol van de leerkracht is meer coachend en begeleidend en minder puur gericht op kennisoverdracht. De kinderen zijn in principe in staat om verantwoordelijkheid te dragen, bijvoorbeeld voor hun eigen taakwerk. Dat gebeurt stap voor stap, met heldere afspraken tussen de leerkracht en individuele leerling. De leerkracht biedt veiligheid en structuur door gezamenlijk opgestelde regels te handhaven en voorspelbaar te handelen. Het pedagogische klimaat in de groep en de aangeboden oefenstof en werkvormen moeten het kind uitdagen tot leren. Daardoor krijgt het kind de ruimte om zich persoonlijk, sociaal en cognitief te ontwikkelen. We proberen de leeromgeving dusdanig te organiseren dat het kind zich vrij voelt om te leren en het lesprogramma af te stemmen op de behoefte van het kind. 
 
De taak 
De kinderen krijgen het onderwijs/leerprogramma in dag-, halve week of weektaken aangeboden. Op De Schans hebben we een doorgaande, oplopende lijn in het taakaanbod: De jongste groepen werken met een planbord voor taak- en keuzewerk, de midden- en bovenbouw met taak waarop de dag-, halve week en weektaak staat. 
De kinderen van groep 3 en 4 werken voornamelijk met dagtaken, in de groepen 5 wordt in het begin van het schooljaar gewerkt met een ‘halve weektaak’. Vervolgens gaat dit in de loop van het jaar over in een weektaak. Ook in de groepen 6,7 en 8 werken de kinderen met een weektaak. De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het afhebben van hun taak binnen de schooltijden. Als dit niet lukt, kan het kind thuis zijn/haar taak afmaken. Als de taak eerder dan de gestelde tijd af is, heeft het kind de mogelijkheid om ‘keuzetaak’ te doen. Daarnaast is er iedere week tijd voor ‘keuzewerk’ voor alle leerlingen. Op de taak staat een scala aan keuzewerk mogelijkheden. Ook eigen inbreng van onderwerpen is mogelijk. 
 
Omgaan met verschillen 
De hoeveelheid instructie over de leerstof wordt afgestemd op de behoefte van de leerling. Wanneer een nieuwe leerstrategie aan bod komt, krijgen alle kinderen van de groep instructie. Daarnaast kan een zelf kind kiezen voor extra instructie. Ook kan de leerkracht een kind in een instructiegroepje plaatsen, omdat het kind meer of andere instructie nodig heeft. De inhoud van de taak wordt afgestemd op de behoefte van de leerling, een kind kan juist veel herhalingsstof nodig hebben, of het kind beheerst de leerstof dusdanig goed dat er ruimte is voor verdieping in de leerstof. Ook kindkenmerken kunnen een reden zijn om de taak aan te passen. Een kind dat weinig tijd nodig heeft om zich de leerstof eigen te maken, krijgt minder oefenstof aangeboden, maar meer verdiepingsopdrachten. Een kind dat extra veel moeite heeft met de leerstof kan een minimumtaak voor een of meerdere vakgebieden worden aangeboden. Binnen deze taak wordt alleen de basiskennis van een bepaalde groep aangeleerd. Een minimumtaak wordt alleen aangeboden nadat meerdere remediërende handelingsplannen niet hebben geleid tot het gewenste resultaat. 

Leerlingenraad
Ieder jaar worden verkiezingen gehouden voor de leerlingenraad. In deze raad zitten leerlingen uit groep 5 tot en met 8 die gekozen zijn door alle andere leerlingen van onze school.  Het zijn leerlingen die graag namens hun klas en de school allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken bespreken ze in vergaderingen van de leerlingenraad. Zo hebben onze leerlingen ook inbreng in de gang van zaken op school.

Is Daltononderwijs geschikt voor ieder kind?

Daarvan zijn we overtuigd, dus ‘ja, wij gunnen ieder kind Daltononderwijs’. Wij gaan er al vanuit dat ieder kind uniek is en verschillende behoeftes heeft qua instructie, niveau en interesse. De mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid en de taakomvang die wordt gevraagd passen we aan aan de kinderen. Het ene kind kan beter met vrijheid omgaan en de ander kan beter samenwerken en daar houden we rekening mee. Wij dagen ieder kind uit om zich te ontwikkelen op het gebied van zelfstandigheid, vrijheid/ verantwoordelijkheid, samenwerken, effectiviteit en reflectie.