Agenda

Deze week
Volgende week

Onderdeel van

Dalton

Samenwerken

De leerkrachten vinden het van grote pedagogische waarde dat kinderen sociale vaardigheden opdoen. Het samenwerken is daarom van grote betekenis. Samenwerken vindt op veel manieren plaats. Genoemd wordt:

Maatje(s)

In de groepen werkt de school met het maatjesysteem. Vanaf groep 5 wordt er ook met het maatjessysteem gewerkt (4 kinderen samen). Zie hieronder.

    

 

In de taak

Zie ook hoofdstuk 5.4; De Taak.  Er worden bewust samenwerkingsopdrachten in de taak gezet.

In de (instructie)lessen

De methodes doen vaak suggesties voor samenwerkingsopdrachten en in elke groep komt samenwerkend leren tenminste een keer per week structureel aan bod. (zie hiervoor de bijlage “samenwerkend leren”)

Binnen het bewegingsonderwijs

Ook hierbij worden werkvormen ingezet waarbij samenwerking nodig is. Veel sport- en spelvormen zijn hiervoor geschikt.

Binnen de creatieve vakken

De leerkrachten proberen met regelmaat groepswerkstukken te maken. Bij al deze werkvormen zal de leerkracht regelmatig een korte nabespreking houden over het samenwerkingsproces.

Samenwerken en samen werken.

Er is een verschil tussen samenwerken (dit is samen aan een opdracht werken, zoals hierboven omschreven) en samen werken. Met samen werken bedoelen we dat kinderen weliswaar individueel aan een opdracht werken, maar dat ze wel rekening met elkaar houden en elkaar helpen. 
Rekening houden met elkaar houdt in, dat je elkaar niet stoort of afleidt tijdens het werk, maar ook, dat je je verantwoordelijk voelt voor het welzijn van medeleerlingen en voor een goede sfeer in de groep en de school als geheel. Pestgedrag hoort daar bijvoorbeeld niet bij, maar belangstelling voor klasgenoten en een nette schoolomgeving wel.
Kinderen moeten het normaal vinden dat je elkaar helpt. Het is ook normaal dat je hulp vraagt. Niet alle kinderen kunnen dit uit zichzelf. Dat moeten we hen leren.
Tijdens het zelfstandig werken zal de leerkracht zich terughoudend opstellen ten opzichte van de gebeurtenissen in de groep. Ook probleempjes in de sociale sfeer moeten de kinderen in eerste instantie zelf proberen op te lossen.

Daltonaspecten

Vrijheid /

verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid nemen voor de fysieke en sociale omgeving. De vrijheid om hulp te zoeken en te geven. Samen verantwoordelijk voor een respectvol klimaat.

Zelfstandigheid

Zelfstandig hulp zoeken en hulp geven.

Samenwerken

Zie hierboven.

Reflectie

Kinderen reflecteren met de leerkracht op het verloop van samenwerkingsopdrachten. Daarnaast bekijkt de leerkracht van te voren welke opdrachten geschikt zijn om kinderen te laten samenwerken en welke vorm van samenwerken daar het meest geschikt voor is.

Effectiviteit

Door zelf problemen te leren oplossen wordt de effectiviteit van het onderwijs op de lange termijn vergroot; de afhankelijkheid van de leerkracht neemt namelijk af.