Agenda

Deze week
Volgende week

Onderdeel van

Dalton

Waarom daltononderwijs?

Onze keuze voor het daltononderwijs is gerelateerd aan onze visie op de maatschappij in het algemeen en op kinderen in het bijzonder. De huidige maatschappij vraagt mensen die kunnen ontwerpen, kunnen plannen en vooruitzien. Mensen die initiatief tonen en ondernemend zijn en zich bewust zijn van de democratische processen die onder besluitvorming liggen en daaraan ook kunnen deelnemen.

Op De Schans zetten kinderen hun eerste stap naar deelname aan de maatschappij. Behalve het individuele en gedifferentieerde cognitieve leerstofaanbod, willen we dat kinderen interactieve vaardigheden ontwikkelen en deze vanzelfsprekend gaan vinden. Natuurlijk houdt men rekening met elkaar, wisselt men argumenten uit, wordt samen gezocht naar een oplossing en profiteert men van elkaars talenten.

Daltononderwijs is op De Schans een manier van omgaan met elkaar. Een omgeving waarin de kinderen verantwoordelijkheid krijgen en daarop ook aangesproken kunnen worden, waarin iedereen actief deelneemt aan activiteiten en je een eigen unieke meerwaarde toevoegt.

Het daltononderwijs vertrekt daarom vanuit een vijftal basisprincipes:

  1. Vrijheid / verantwoordelijkheid :

Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het daltononderwijs ziet een mens als een persoon die zelf mag en kan kiezen, maar die voor de gevolgen van haar/zijn keuzes ook zelf de verantwoordelijkheid draagt. Voorwaarde is dat er samen duidelijke en algemeen aanvaardbare afspraken worden gemaakt over de grenzen van deze vrijheid.  Alleen door verantwoordelijkheid te geven kan verantwoordelijkheid worden geleerd.
 

  1. Zelfstandigheid :

De kinderen worden gestimuleerd en aangezet om problemen zelf op te lossen, het werk zelf te plannen en niet voortdurend afhankelijk te zijn van hulp. Uitgangspunt daarbij is dat er geloofd wordt in de vele mogelijkheden die kinderen in potentie hebben. Ook wordt de kinderen geleerd om hun werk zelf te waarderen. De leerkracht biedt ruimte tot zelfstandige verwerking van opdrachten en toont daarmee zijn vertrouwen in de leerling. Het zelfvertrouwen van de kinderen krijgt hiermee een stevige impuls. Een kind kan alleen zelfstandig worden als het voldoende vrijheid en verantwoordelijkheid krijgt.
 

  1. Samenwerken :

Ondanks vrijheid en zelfstandigheid kunnen mensen niet zonder elkaar. We steunen anderen en krijgen steun van anderen. De grens van de individuele vrijheid wordt altijd bepaald door de vrijheid van je medemens. Daarom is het kunnen samenwerken een belangrijke vaardigheid voor het goed kunnen functioneren als mens.

 

  1. Effectiviteit / doelmatigheid :

Binnen een daltonschool wordt de tijd, de mankracht en het geld zo

efficiënt mogelijk ingezet. Het werken met de taak, vooral als deze zo precies mogelijk aansluit bij wat het individuele kind nodig heeft, zorgt ervoor dat een kind niet teveel en niet te weinig aangeboden krijgt, maar ook niet te moeilijk en niet te gemakkelijk.
 

  1. Reflectie :

De school als geheel en de personeelsleden die er werken blijven in hun professionele handelen steeds kritisch op de eigen werkwijze en prestaties. Ook vinden de leerkrachten het erg belangrijk dat de kinderen leren na te denken over wat ze goed kunnen en wat ze nog moeten leren. De leerkracht stimuleert deze zelfevaluatie en geeft de kinderen ook zelf feedback op hun werkwijze en prestaties.

Visitatie:

Eind schooljaar 21/22 zijn we gevisiteerd. 

Twee visiteurs  hebben een kijkje genomen in de klassen en ze zijn in gesprek geweest met ouders, met leerlingen, de directeur, de daltoncoördinator en onze bovenschoolse directeur. De leerlingenraad begon de dag met een flitsende presentatie over alle kernwaarden en de parels en mocht daarna de lunch verzorgen.

We zijn natuurlijk blij met onze school en trots op alles wat we hebben bereikt. Na de fusie van de Lindehof en de Regenboog zes jaar geleden heeft het Dalton-onderwijs (met Jenaplan-parels) op De Schans verder vorm gekregen. Volgens de visiteurs zag dit er ook goed uit en hebben we een mooie ontwikkeling doorgemaakt.  Het Dalton-keurmerk wordt verlengd met een periode van 5 jaar.  Dit is het maximaal haalbare resultaat. Een mooie mijlpaal voor kinderen, team en ouders van de school!