Agenda

Deze week
Volgende week

Onderdeel van

Dalton

Reflectie

Het aanleren van vaardigheden die het kind nodig heeft om goed met de taak te kunnen werken, gaat niet vanzelf. Het is noodzakelijk dat de leerkracht het proces van het werken met de taak regelmatig met de kinderen bespreekt en dat hij of zij de kinderen leert hoe je moet samenwerken, wat verantwoordelijkheid nemen is en hoe je invulling kunt geven aan vrijheid en zelfstandigheid. Op de weektaak wordt elke week geëvalueerd, zodat kinderen zicht krijgen op hun leerproces en vaardigheden.

Daarnaast wordt zowel klassikaal als individueel het leerproces geëvalueerd. Het gaat dan o.a. over planning, samenwerken, inzet, netheid, het zelfstandig problemen oplossen of rekening houden met elkaar.

Het kind heeft recht op individuele feedback van de leerkracht. In de groepen 1 en 2 gebeurt dit tijdens het werken of na de werkles. Daarnaast reflecteren de kleuters met een smiley  hoe ze hebben gewerkt aan hun taak op het planbord. Vanaf het moment dat de kinderen voldoende kunnen lezen, gebeurt dit zowel mondeling (tijdens en na de lessen) als schriftelijk. Vanaf groep 3 wordt er dagelijks / wekelijks geëvalueerd op de taak.

In groep 3 en 4 worden er 10 ik-doelen aangeboden. Een ik-doel staat drie weken centraal en wordt aan het eind van deze periode geëvalueerd door de kinderen.

Vanaf groep 5 worden er jaarlijks 5 reflectiegesprekken gevoerd met ieder kind. De ik-doelen vormen het onderwerp voor het gesprek. Met de ik-doelen die de kinderen nog niet beheersen gaan de kinderen aan de slag. Ze kiezen een ik-doel en schrijven dit op hun taak en gaan daar de komende week / weken mee aan de slag om het doel te behalen. Vervolgens kiezen ze een nieuw ik-doel. Naast de ik-doelen werken de kinderen ook aan hun persoonlijk leerdoel. Dit leerdoel wordt ook vermeld op de taak en gaan daar de komende week / weken mee aan de slag om het doel te behalen. Vervolgens kiezen ze een nieuw persoonlijk leerdoel.

 

Daltonaspecten

Vrijheid /

verantwoordelijkheid

Vrijheid in eigen planning en uitvoering. Verantwoordelijkheid nemen voor je gemaakte keuzes.

Zelfstandigheid

Zelfstandig plannen en administreren wat af is. Kritisch het eigen product en proces evalueren. Keuzes maken of taken zelfstandig of samen worden uitgevoerd.

Samenwerken

Opdrachten in tweetallen of grotere groepen uitvoeren. Hulp aan medeleerlingen geven of vragen.

Reflectie

Voor tijdens en na het werken met de weektaak reflecteert het kind steeds op wat het doet, dit wordt in de lagere groepen nog sterk aangestuurd door de leerkracht en komt meer bij de kinderen te liggen naarmate ze ouder worden. Op de weektaak staan ook reflectievragen en doelen.

Effectiviteit

Doordat het kind niet hoeft te wachten, maar verder kan met ander werk van zijn (keuze)taak, wordt de effectiviteit van het onderwijs vergroot